Hørby 1902
Orø 1909

Andenlærer på Hørby Skole (1902-1909)
Anders blev ansat som andenlærer på Hørby Skole fra november 1902. Her kan du læse og se hans udnævnelsesbrev, eller kaldsbrev, som det hed på de tider:
Skoledirektionen for Merløse og Tudse Her­reder gør vitterligt: at vi i Medfør af Lov af 24de Marts 1899 om forskellige Forhold ved­rørende Folkeskolen have kaldet og beskikket, lige som vi herved kalde og beskikke hidtilværende Hjælpe­lærer ved Faurbo Skole Anders Jørgensen til Andenlærer ved Hørby Skole i Hørby Kommune.
     Overensstemmende med Bekendtgørelse fra Ministeriet for Kirke og Undervisningsvæsenet af 24de Januar 1902 beregnes Ansættelsen fra 1ste November dette Aar. Embedet vil være at tiltræde inden den 14de i samme Maaned.
     Thi forpligtes bemeldte Lærer Anders Jørgensen til vedbørligen at udføre de ham i saa Henseende paahvilende Pligter, at føre et ustraffeligt Levned passende med hans Stand som Ungdommens Vejleder, at undervise den ham betroede Ungdom i den evangelisk-kristelige Religion, at efterkomme de kongelige Love og anordninger, hvoriblandt særligt udhæves Danmarks Riges gennemsete Grundlov af 28de Juli 1866 samt de Skolevæsenet gældende Anordninger. Ligeledes forpligtes han til lige over for Øvrighed og Foresatte at udvise tilbørlig Hørighed og Lydighed.
     Imod disse ham saaledes paahvilende Pligter skal han nyde alle de Indtægter og Emolumenter som med rette tilkomme dette Embede

Til Bekræftelse under vore Hænder og Direktions Segl.

Skoledirektionen for Merløse og Tudse Herreder den 31te Oktober 1902.

(sign.)

Kaldsbrev for: Hr. Andenlærer Anders Jørgensen i Hørby.


[Emolumenter = Fordele, biindtægter]