Hørby 1902
Orø 1909

Førstelærer på Orø (1909-1948)
Fra december 1909 blev Anders ansat som førstelærer på Bybjerg Skole, den største af Orøs to skoler. Her kan du læse og se hans ansættelsesbrev:
Jakob Peter Mynster Paulli,
Kgl. Konfessionarius, Stiftsprovst over Sjællands Stift,
Storkors af Dannebrog og Dannebrogsmand,
Gør vitterligt, at da Embedet som Første­lærer ved Bybjerg Skole i Ourø Pastorat under Horns Herred i Sjællands Stift er blevet ledigt, saa har har jeg i kraft af mit Embede og i Henhold til den fra ved­kom­mende Kom­munal­bestyrelse i Overens­stem­melse med Lov No. 47 af 24. Marts 1899, saaledes som denne er ændret ved Lov No. 61 af 29. Marts 1904, modtagne Indstilling, kaldet og beskikket hidtil­værende Anden­lærer ved Hørby Skole, Seminarist Anders Jørgensen, til fra den 1. December D. A. at regne at være Første­lærer ved nævnte Bybjerg Skole paa de Vilkaar, at han efter det af ham aflagte Løfte dette Embede, som vil være at tiltræde inden den 14. December D. A., trolig og vel forestaar, i Særdeleshed med utrættelig Flid og Aarvaagenhed antager sig Skole­børnenes Under­visning, bidrager, saavidt det staar i hans Magt, til, at Skole­gangen ikke forsømmes, og at ethvert Barn oplæres efter dets Alder, Evner og aandelige Vilkaar, at han fører et gudfrygtigt, stille og ærbart Levned, er sin Øvrighed og sine Foresatte hørig og lydig, nøje iagttager Hans Majestæt Kongens Love og Anordninger og i alt forholder sig saaledes, som det en kristelig, flittig og redelig Skolelærer egner og anstaar.
     Saalænge han dette sit embede vedbørligt og vel forestaar og fører et ulasteligt Levned, skal han beholde Tjenesten og i samme nyde de Indtægter og Emolumenter, som ere denne tillagte.
     Jeg beder derfor samtlige Tilhørere i Bybjerg Skole­distrikt, at de før­nævnte Seminarist Anders Jørgensen som deres ret beskikkede Første­lærer velvilligt modtage, hvornæst jeg tilønsker enhver især Naade, Fred og Velsignelse fra Gud Fader i Sønnen Jesus Kristus ved den Hellig Aand.

Kjøbenhavn den 12. November 1909.  

(sign.) I. Paulli
[Emolumenter = Fordele, biindtægter]